Všeobecné Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Golfstart spol. s r.o.

se sídlem Cajthamlova 168, 266 01  Beroun

IČ: 283 89 484  |  DIČ: CZ28389484

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka138101

kontakt:

obchod@zi-numismatika.cz  |  +420 739 305 813  |  www.zi-numismatika.cz

(dále jen „Prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „Kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.zi-numismatika.cz  (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Veškeré objednávky učiněné Kupujícím a potvrzené Prodávajícím jsou závazným a neodvolatelným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující má právo učiněnou objednávku stornovat oznámením, zaslaným na emailovou adresu prodávajícího obchod@zi-numismatika.cz nejpozději do 3 hodin po provedení objednávky. Prodávající upozorňuje, že v případě osobního odběru produktu s pevnou cenou, je kupní smlouva uzavřena fyzickým převzetím. V tomto případě se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem.

 

 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

 1. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny apod. požádat Kupujícího o ověření objednávky vhodným způsobem např. e-mailem nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že Kupující toto ověření požadovaným způsobem odmítne provést.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:

 

a) že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné;

b) že je produkt nedostupný a nelze jej dokoupit;

c) pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatil dříve objednané zboží.  V tomto případě nebudou kupujícímu, který porušil své povinnosti, fixovány ceny u dalších objednávek

d) že ceny, zveřejněné na webovém portálu zi-numismatika.cz , byly uvedeny nesprávně, a to z jakéhokoliv důvodu;

e) z jakéhokoli jiného důvodu.

V případě odmítnutí, nepřijetí anebo nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána Kupujícímu na email uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.

Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s odst. 6. výše, dojde k uzavření Kupní smlouvy následujícím způsobem:

 1. Investiční produkty

 

Prodávající zašle Kupujícímu zálohovou fakturu obsahující objednané položky. Tato zálohová faktura bude považována za návrh na uzavření Kupní smlouvy Prodávajícího. Uhrazením zálohové faktury Kupující akceptuje návrh na uzavření Kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.

 1. Produkty s pevnou cenou

 

Objednávka Kupujícího se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Kupní smlouva na zboží uvedené v objednávce mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. V závislosti na množství objednaného Produktu si prodávající vyhrazuje možnost požadovat zaplacení zálohy i u Produktu s pevnou cenou.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku tykající se produktů umístěných na webovém portálu Prodávajícího. Produkty zde uvedené mají informativní charakter. Akceptací těchto podmínek vylučují účastníci užití § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

III.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 3041 3041/2010, vedený u FIO banky

 

 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží

Tento typ platby je možný v případech, kdy je zboží zasíláno prostřednictvím České pošty jako pojištěné cenné psaní. Kupující je povinen zásilku převzít od přepravní služby a současně za ni zaplatit přepravní službě kupní cenu včetně poštovného. Prodávající omezuje zasílání zboží na dobírku pouze do celkové kupní ceny ve výši 950.000 CZK v rámci ČR.

 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

Tento typ platby je nutno předem výslovně sjednat s prodávajícím. Jednorázová platba v hotovosti je možná pouze do výše 15.000 EUR.

 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 4. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku v případě hotovostní platby. Zároveň je povinen zaevidovat takto přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6. Zboží je Kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou Kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat reklamační protokol. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího a je také přiložen k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.

Cena

 1. Cena Produktů s pevnou cenou uvedená v internetovém obchodě je cenou, za kterou bude zboží dodáno Kupujícímu a je cenou konečnou včetně všech daní a poplatků (s výjimkou dalších nákladů dle způsobu dopravy a platby).

 

 1. Cena Investičních produktů uvedená v internetovém obchodě není konečnou kupní cenou, ale cenou platnou v okamžiku realizace objednávky. Bez zbytečného odkladu určí Prodávající konečnou cenu dle objektivního vývoje cen investičních kovů tvořících předmět prodeje a tuto cenu oznámí Kupujícímu. Kupující je oprávněn na oznámenou kupní cenu nepřistoupit. V případě vzájemného odsouhlasení kupní ceny dojde k tzv. fixaci kupní ceny (dále jen "Fixace ceny"), a tím ke stanovení konečné kupní ceny za Investiční produkt. Fixaci ceny nelze provést ve dnech pracovního klidu. Fixace cen je realizována v pracovní dny od 10:05 – 16 hodin. V ostatních dnech není možné fixaci ceny realizovat. Prodávající si vyhrazuje právo nefixovat ceny i v pracovních dnech. Tuto skutečnost oznámí na webovém portálu.

VI.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy, reklamace

 1. Potvrzenou objednávku Prodávajícím již nelze zrušit. Dle § 1837 písm. b) Občanského zákoníku nemůže spotřebitel odstoupit od smluv na dodávky zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 1. Spotřebitel nemůže využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu v souladu s 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , v platném znění.

 

 1. Spotřebitel může objednávku stornovat do 1 hodiny po odeslání objednávky. Požadavek na storno objednávky je třeba zaslat na email: obchod@zi-numismatika.cz nebo oznámit telefonicky na čísle +420 739 305 813 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin s přesným uvedením čísla objednávky, důvodu stornování objednávky a uvedením důvodu stornování. Na požadavky zaslané po uplynutí této lhůty nebude brán zřetel z důvodu pohybu cen na finančních trzích.

 

 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se ovšem nevztahuje na vady vzniklé nevhodným skladováním zboží a na nedostatky v ražbě a povrchu. Záruka se dále nevztahuje na zboží, které není opatřeno původním obalem od výrobce. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou není pohyblivá cena zboží. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

 1. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 VIII.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 1. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018